programy profilaktyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Szumska   
piątek, 14 czerwca 2013 20:58

W naszym przedszkolu realizowane są różne programy profilaktyczne. Mają one na celu ukształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych. Dzieci poprzez wdrażane treści przyswajają wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu zdrowia.

Poniżej prezentuję dwa z nich:
program przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „ Czyste powietrze wokół nas”
oraz program edukacji zdrowotnej: „ Zdrowy przedszkolak”.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program edukacji antytytoniowej wynika z Narodowego Programu Zdrowia i pilotowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Realizowany jest w Polsce od 1997r w ponad 900 przedszkolach. Celem tego programu jest zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia mają charakter warsztatowy z zastosowanie metod aktywizujących, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności. Podstawowym założeniem i warunkiem bezwzględnym w realizacji programu jest współpraca z rodzicami lub opiekunami. Dziecko w wieku przedszkolnym jest całkowicie zależne od dorosłych. To oni w głównej mierze wyznaczają kierunek jego edukacji i wychowania. Wpływają na jego wybory i funkcjonowanie w szeroko rozumianej rzeczywistości, uczą określonych nawyków i zachowań. Wychodząc z powyższego założenia, w procesie nauczania i wychowania sukces jest wynikiem ścisłej współpracy rodziców z wychowawcami.

Twórcy programu kierują do rodziców list, którego celem jest prezentacja istoty programu jak również zwiększenie świadomości na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej - POBIERZ

 

 

 

 

ZDROWY PRZEDSZKOLAK - ZDROWIE NA PIĄTKĘ

 

W ramach tego programu promujemy zdrowy styl życia poprzez zapewnienie warunków do nabycia wiedzy o zdrowiu, ukształtowania i utrwalenia zachowań prozdrowotnych oraz poszanowania zdrowia własnego i innych. Realizując program podejmujemy działania z zakresu profilaktyki p/próchniczej, profilaktyki p/grypowej, higieny ciała, higieny układu nerwowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowy rozwój narządów słuchu i wzroku oraz zdrowego żywienia. Zajęcia prowadzone we wszystkich grupach, cyklicznie, tak aby dzieci miały możliwość systematycznego utrwalania nabytej wiedzy i umiejętności. W obszar profilaktyki p/próchniczej wpisuje się również codzienne mycie zębów na terenie naszej placówki przedszkolnej. Nasze działania sprzyjają również w zrozumieniu i oswojeniu się dzieci ze specyfiką profesji pracowników ochrony zdrowia. W naszym podejściu do edukacji zdrowotnej staramy się przenosić akcenty ze zdrowia negatywnie rozumianego jako chorobę i zagrożenie, na zdrowie pozytywnie ujmowane jako potencjał zdrowotny, jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania.

Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. W opinii europejskich ekspertów daje ona uczniom możliwość nabycia  kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, ponieważ:

  • pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,
  • pomaga zrozumieć siebie i innych,
  • pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.
  • Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "ZDROWIE NA PIĄTKĘ" - pobierz

 

Poprawiony: niedziela, 25 marca 2018 21:38